Staff

  • Principal Investigators

YHTian-Sketch tjhuang weizeng
Yonghong Tian Tiejun Huang Wei Zeng
KaiDu Peixi Peng Zhaofei Yu
Kai Du Peixi Peng Zhaofei Yu
  • Visiting Professors

               mypic Lijia
Yaowei Wang Jia Li

Members


  • Pos-Doc Fellows

           Kai Wang                                Wenyao Wang                         Xiaofei Liu         
  • Ph.D Students

Wei Fang Liwen Hu Peiyin Xing
Yixiong Zou Yanqi Chen Ling Ding
Mengting Guo Yang Yue Yichen Zhang
Yaoyu Zhu  Lantian Xue  Yajing Zheng 
Jianing Li  Yijun Zhang  Gang Ding 
Li Ma  Ding Chen  Lin Zhu 
Liuyuan He  Gan He  Guangyao Chen 
  • Master Students

Chen Su Zhaodong Kang Feifei Ding
Chong Zhang Liwen Zhu Yunpeng Zhai
Xuebo Shan Limeng Qiao Yu Shu
Sheng Li Zongxian Li   Lihui Su
Quan Zhang  YiHua Fu Lechun Zhang
 Zhaoyi Yan  
  • Intern students

Jianhao Ding    

Past Members

  • Past Pos-Doc Fellows

2014: Jia Li, Luntian Mou
2017: Dawei Liang
2019: Dawei Wen
2020: Zhaofei Yu
2021: Kai Wang
  • Past Ph.D Students

2010: Jia Li, Yuanning Li
2011: Jingjing Yang
2014: Xianguo Zhang
2017: Peixi Peng, Shu Fang
2019: Siwei Dong, Yemin Shi
2020: Lin Ding
2021: Peiying Xing, Yixiong Zou
  • Past Master Students

2007: Kai Song, Chong Huang
2008: Ting Liu, Zheng Huang
2009: Zhi Zhou
2010: Rong Yang
2011: Guochen Jia, Zhipeng Hu, Jun Fan, Yali Cao
2012: Menglin Jiang, Mingchao Geng, Shumin Han, Min Wang
2013: Xiaoyu Fang, Teng Xu, Chaoran Gu, Ziwei Xia
2014: Mengren Qian, Long Zhao, Peiyin Xing, Haocheng Wen, Jiaqiu Chen
2015: Lan Wei, Wei Chen, Jilong Zheng
2016: Zhengying Chen, Hongye Liu, Shaoge Guo, Xiao Ma, Hongyu Li, Bo Xu
2017: Ke Yan, Mengyue Geng, Jiaying Yan, Yumei Zhang, Qiang Xie
2018: Zhichao Bi, Shaoge Guo, Yumei Zhang, Shiwen Li, Jia Li (female)
2019: Yiqian Chang, Lu Pang, Daoyuan Xu
2020: Limeng Qiao, Yu Shu, Yihua Fu, Zongxian Li, Lihui Su, Zhaoyi Yan, Lechun Zhang, Quan Zhang
2021: Feifei Ding, Xuebo Shan, Jing Song