International Conferences

SORTED BY YEAR:

2021  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2021

 • Xiao Wang, Xiujun Shu, Zhipeng Zhang, Bo Jiang, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu, Towards More Flexible and Accurate Object Tracking with Natural Language: Algorithms and Benchmark,
  Proc. 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
 • Yajing Zheng, Lingxiao Zheng, Zhaofei Yu, Boxin Shi, Yonghong Tian, Tiejun Huang, High-speed Image Reconstruction through Short-term Plasticity for Spiking Cameras, 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
 • Yanqi Chen, Zhaofei Yu, Wei Fang, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, Pruning of Deep Spiking Neural Networks through Gradient Rewiring, the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-21).
 • Jianhao Ding, Zhaofei Yu, Yonghong Tian*, Tiejun Huang, Optimal ANN-SNN Conversion for Fast and Accurate Inference in Deep Spiking Neural Networks, the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-21).
 • Mengjun Cheng, Zishang Kong, Guoli Song, Yonghong Tian, Yongsheng Liang, Jie Chen, Learnable Oriented-Derivative Network for Polyp Segmentation, 24th International Conference Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions, 2021.
 • Daxin Gu, Jia Li*, Yu Zhang*, Yonghong Tian, How to Learn a Domain-Adaptive Event Simulator? 29th ACM Int’l Conf. Multimedia.
 • Yixiong Zou, Shanghang Zhang, Jianpeng Yu, Yonghong Tian*, José M. F. Moura, Revisiting Mid-Level Patterns for Cross-Domain Few-Shot Recognition, 29th ACM Int’l Conf. Multimedia.
 • Yixiong Zou, Shanghang Zhang, Guangyao Chen, Yonghong Tian*, Kurt Keutzer, José M. F. Moura, Annotation-Efficient Untrimmed Video Action Recognition, 29th ACM Int’l Conf. Multimedia.
 • Zhaodong Kang, Jianing Li, Lin Zhu, Yonghong Tian*, Retinomorphic Sensing: A Novel Paradigm for Future Multimedia Computing, 29th ACM Int’l Conf. Multimedia.
 • Lin Zhu, Jianing Li, Xiao Wang, Tiejun Huang and Yonghong Tian*, NeuSpike-Net: High Speed Video Reconstruction via Bio-inspired Neuromorphic Cameras, 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).
 • Wei Fang, Zhaofei Yu, Yanqi Chen, Timothée Masquelier, Tiejun Huang and Yonghong Tian*, Incorporating Learnable Membrane Time Constant to Enhance Learning of Spiking Neural Networks, 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).
 • Jiajian Zhao, Yifan Zhao, Jia Li*, Ke Yan and Yonghong Tian, Heterogeneous Relational Complement for Vehicle Re-identification, 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).
 • Guangyao Chen, Peixi Peng*, Li Ma, Jia Li, Lin Du and Yonghong Tian*, Amplitude-Phase Recombination: Rethinking Robustness of Convolutional Neural Networks in Frequency Domain, 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).
 • Zihan Xu, Mingbao Lin, Jianzhuang Liu, Jie Chen, Ling Shao, Yue Gao, Yonghong Tian, Rongrong Ji*, ReCU: Reviving the Dead Weights in Binary Neural Networks, 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).
 • Gongjie Zhang, Kaiwen Cui, Rongliang Wu, Shijian Lu and Yonghong Tian, PNPDet: Efficient Few-shot Detection without Forgetting via Plug-and-Play Sub-networks, IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV 2021), 2021.
 • Li Ma, Peixi Peng, Peiyin Xing, Yaowei Wang and Yonghong Tian*, Reducing Image Compression Artifacts for Deep Neural Networks, 2021 Data Compression Conf.
 • Ivan Bajic, Weisi Lin, Yonghong Tian, Collaborative Intelligence: Challenges and Opportunities, Int’l Conf. Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP), 2021.
 • Peiyin Xing, Xiaofei Liu, Peixi Peng, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, Allocating DNN Layers Computation Between Front-End Devices and the Cloud Server for Video Big Data Processing, Proc. Int’l Conf. Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP), 2021.

2020

 • Zhaoyi Yan, Yemin Shi, Yaowei Wang, Mingkui Tan, Zheyang Li, Wenming Tan, Yonghong Tian*, Towards Accurate Low Bit-width Quantization with Multiple Phase Adaptations, Proc. 31th AAAI Conf., 2020.
 • Lin Zhu, Siwei Dong, Jianing Li, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, Retina-like Visual Image Reconstruction via Spiking Neural Model, Proc. 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). ORAL. Introduction
 • Yunpeng Zhai, Shijian Lu, Qixiang Ye, Xuebo Shan, Jie Chen, Rongrong Ji, Yonghong Tian*, AD-Cluster: Augmented Discriminative Clustering for Domain Adaptive Person Re-identification, Proc. 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yuxin Zhang, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Channel Pruning via Automatic Structure Search,  Intl Joint Conf. Artificial Intelligence., 673-679.
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yan Wang, Yichen Zhang, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Ling Shao, HRank: Filter Pruning using High-Rank Feature Map, 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). ORAL
 • Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Qiang Wang, Qixiang Ye, Zhenguo Li, Yonghong Tian, Qi Tian, Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search, 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
 • Zhongyi Huang, Yao Ding, GuoliSong, Lin Wang, Ruizhe Geng, Hongliang He, Shan Du, Xia Liu, Yonghong Tian, Yongsheng Liang, S. Kevin Zhou, Jie Chen, BCData: A Large-Scale Dataset and Benchmark for Cell Detection and Counting, 23th International Conference Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions, 2020, 289-298.
 • Guangyao Chen, Limeng Qiao, Yemin Shi, Peixi Peng, Jia Li, Tiejun Huang, Shiliang Pu, Yonghong Tian*, Learning Open Set Network with Discriminative Reciprocal Points, 14th European Conf. Computer Vision, 2020, 507-522. Spotlight
 • Yunpeng Zhai, Qixiang Ye, Shijian Lu, Mengxi Jia, Rongrong Ji, Yonghong Tian*, Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification, 14th European Conf. Computer Vision, 2020, 594–611.
 • Feifei Ding, Peixi Peng, Yangru Huang, Mengyue Geng, Yonghong Tian*, Masked Face Recognition with Latent Part Detection, 28th ACM Int’l Conf. Multimedia, Oct 2020, 2281–2289.
 • Zeyuan Wang, Yifan Zhao, Jia Li*Yonghong Tian, Cooperative Bi-path Metric for Few-shot Learning, 28th ACM Int’l Conf. Multimedia, Oct 2020, 1524–1532.
 • Peixi Peng, Yonghong Tian*, Yangru Huang, Xiangqian Wang, Huilong An, Discriminative Spatial Feature Learning for Person Re-Identification, 28th ACM Int’l Conf. Multimedia, Oct 2020, 274–283. ORAL
 • Yixiong Zou, Shanghang Zhang, Ke Chen, Yonghong Tian*, Yaowei Wang, José M. F. Moura, Compositional Few-Shot Recognition with Primitive Discovery and Enhancing, 28th ACM Int’l Conf. Multimedia, Oct 2020, 274–283. ORAL
 • Mengyue Geng, Peixi Peng, Yangru Huang, Yonghong Tian*, Masked Face Recognition with Generative Data Augmentation and Domain Constrained Ranking, Proc. 28th ACM Int’l Conf. Multimedia, Oct 2020, 2246–2254.
 • Xin Wang, Wenwu Zhu, Yonghong Tian, Wen Gao, Multimedia Intelligence: When Multimedia Meets Artificial Intelligence, 28th ACM Int’l Conf. Multimedia, Oct 2020, 4775–4776.
 • Sheng Li, Tingting Jiang, Tiejun Huang, Yonghong Tian, Global Co-occurrence Feature Learning and Active Coordinate System Conversion for Skeleton-based Action Recognition, IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV 2020), 2020, 575-583.
 • Peiyin Xing, Peixi Peng*, Yongsheng Liang, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, Binary Representation and High Efficient Compression of 3D CNN Features for Action Recognition, 2019 Data Compression Conf., 572-572.
 • Quan Zhang, Yemin Shi, Lechun Zhang, Yaowei Wang, Yonghong Tian*, Learning Compact Networks via Similarity-Aware Channel Pruning, 2020 IEEE Conf. Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR), 2020, 145-148.
 • Lechun Zhang, Guangyao Chen, Yemin Shi, Quan Zhang, Mingkui Tan, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Tiejun Huang, Anonymous Model Pruning for Compressing Deep Neural Networks, 2020 IEEE Conf. Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR), 2020, 157-160.
 • Lihui Su, YaoWei Wang, Yonghong Tian, R-SiamNet: ROI-Align Pooling Baesd Siamese Network for Object Tracking, 2020 IEEE Conf. Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR), 2020, 19-24.
 • Peiyin Xing, Yaowei Wang, Peixi Peng*, Yonghong Tian*, Tiejun Huang, End-Edge-Cloud Collaborative System: A Video Big Data Processing and Analysis Architecture, 2020 IEEE Conf. Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR), 2020, 233-236
 • Zhaoyi Yan, Peiyin Xing, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Prune it Yourself: Automated Pruning by Multiple Level Sensitivity, 2020 IEEE Conf. Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR), 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001