Journals

SORTED BY YEAR: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2019

2018

 • 高文,田永鸿*,王坚,数字视网膜:智慧城市系统演进的关键环节, SCIENTIA SINICA Informationis, Mar 2018.

2017

 • Yong-hong TIAN, Xi-lin CHEN, Hong-kai XIONG, Hong-liang LI, Li-rong DAI, Jing CHEN, Jun-liang XING, Jing CHEN, Xi-hong WU, Wei-min HU, Yu HU, Tie-jun HUANG*, Wen GAO*, Towards human-like and transhuman perception in AI 2.0: a review, Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, Jan 2017, 18(1):58-67.

2016

 • Wei Chen, Yonghong Tian*, Yaowei Wang and Tiejun Huang, Fixed-point Gaussian Mixture Model for Analysis-Friendly Surveillance Video Coding, Computer Vision and Image Understanding, vol. 142, Jan 2016, pp. 65-79. doi:10.1016/j.cviu.2015.09.006.
  NOTE: Two typos are found in the Alg. 1, pp. 69: 1) In line 4, tmp should be assigned b (not zero in the current version); 2)In line 9, tmp should be shifted LEFT by ONE (not right by i in the current version). Thanks to Dr. Ma W.C. Deck from Royal Military College of Canada to help us to revise the typos.

2015

 • Yonghong Tian, Shu-Ching Chen, Mei-Ling Shyu, Tiejun Huang, Phillip Sheu, and Alberto Del Bimbo, Multimedia Big Data, IEEE Multimedia, 22(3), Jul.-Sep. 2015, 93-95.

2014

 • Shui Yu, Yonghong Tian, Song Guo, Dapeng Oliver Wu, Can We Beat DDoS Attacks in Clouds? IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 25(9), Sep. 2013, 2245-2254. DOI: 10.1109/TPDS.2013.181.

2013

2012

 • Zhongfei Zhang, Zhengyou Zhang, Ramesh Jain, Yueting Zhuang, Noshir CONTRACTOR, Alexander G. HAUPTMANN, Alejandro (Alex) JAIMES, Wanqing LI, Alexander C. LOUI, Tao MEI, Nicu SEBE, Yonghong Tian, Vincent S. TSENG, Qing WANG, Changsheng XU, Huimin YU, Shiwen YU, Societally connected multimedia across cultures, Journal of Zhejiang University SCIENCE C, 13(12), 2012, 875-880.
 • CHEN Ming-Li, ZHANG Chang-Xin, YANG Shao-Juan, MAO Li-Hua, TIAN Yong-Hong, HUANG Tie-Jun, WU Xi-Hong, GAO Wen, LI Liang, Stereopsis-Based Binocular Unmasking, Advances in Psychological Science, 20(9), 2012, 1355-1363. [In Chinese]
 • Yonghong Tian, Tiejun Huang, Wen Gao, Social Multimedia Compution,Communication of China Computer Federation,8(4),2012,8-13. [In Chinese]

2011

2010

  • Yonghong Tian, Jaideep Srivastava, Tiejun Huang, and Noshir Contractor. Social Multimedia Computing. Computer, 43(8), Aug. 2010, 27-36.

2009

2006

2005

2004

 • Pingbo Kang, Yonghong Tian, Tiejun Huang, Design and Implementation of Intelligent Internet Robot, Computer Engineering, 2004, 30(4), 88-92. [In Chinese]

2003

2002

2001