Journals

SORTED BY YEAR: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2017

  • Shu Fang, Jia Li, Yonghong Tian*, Tiejun Huang, Xiaowu Chen, Learning Discriminative Subspaces on Random Contrasts for Image Saliency Analysis, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 28(5), May, 2017: 1095-1108.
  • Yemin Shi, Yonghong Tian*, Yaowei Wang, Tiejun Huang, Sequential Deep Trajectory Descriptor for Action Recognition with Three-stream CNN, IEEE Transactions on Multimedia,19(7), Jul 2017, 1510-152.
  • Yong-hong TIAN, Xi-lin CHEN, Hong-kai XIONG, Hong-liang LI, Li-rong DAI, Jing CHEN, Jun-liang XING, Jing CHEN, Xi-hong WU, Wei-min HU, Yu HU, Tie-jun HUANG*, Wen GAO*, Towards human-like and transhuman perception in AI 2.0: a review, Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, Jan 2017, 18(1):58-67.
  • Peixi Peng, Yonghong Tian*, Tao Xiang, Yaowei Wang, Massimiliano Pontil, Tiejun Huang, Joint Semantic and Latent Attribute Modelling for Cross-Class Transfer Learning, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Accepted, Jun 2017.
  • Lin Ding, Yonghong Tian*, Hongfei Fan, Yaowei Wang, and Tiejun Huang, Rate-Performance-Loss Optimization for Inter-frame Deep Feature Coding from Videos, IEEE Transactions on Image Processing, 26(12), Dec. 2017, 5743-5757.

2016

2015

2014

2013

2012

  • Jingjing Yang, Yonghong Tian, Lingyu Duan, Tiejun Huang, Wen Gao. Group-Sensitive Multiple Kernel Learning for Object Recognition, IEEE Transactions on Image Processing, 21(5), May 2012, 2838-2852.
  • Yonghong Tian, Tiejun Huang, Wen Gao, Multimodal Video Copy Detection using Multi-Detectors Fusion, IEEE COMSOC MMTC E-Letter, 7(5), September 2012, 3-6.
  • Zhongfei Zhang, Zhengyou Zhang, Ramesh Jain, Yueting Zhuang, Noshir CONTRACTOR, Alexander G. HAUPTMANN, Alejandro (Alex) JAIMES, Wanqing LI, Alexander C. LOUI, Tao MEI, Nicu SEBE, Yonghong Tian, Vincent S. TSENG, Qing WANG, Changsheng XU, Huimin YU, Shiwen YU, Societally connected multimedia across cultures, Journal of Zhejiang University SCIENCE C, 13(12), 2012, 875-880.
  • CHEN Ming-Li, ZHANG Chang-Xin, YANG Shao-Juan, MAO Li-Hua, TIAN Yong-Hong, HUANG Tie-Jun, WU Xi-Hong, GAO Wen, LI Liang, Stereopsis-Based Binocular Unmasking, Advances in Psychological Science, 20(9), 2012, 1355-1363. [In Chinese]
  • Yonghong Tian, Tiejun Huang, Wen Gao, Social Multimedia Compution,Communication of China Computer Federation,8(4),2012,8-13. [In Chinese]

2011

2010

2009

2006

2005

2004

2003

2002

2001